Our

HOUSERULES

Huisregels

Op het terrein en in het gebouw van Discotheek Mac Queen is onderstaand reglement van kracht. Door het betreden van het terrein en/of het gebouw, verklaart u zich akkoord met dit reglement. Overtreding van het huisreglement, kan leiden tot verwijdering uit de discotheek.

In situaties waar de huisregels niet in voorzien, zal de directie beslissen over de te nemen maatregelen.

Discotheek Mac Queen kan niet aansprakelijk gesteld worden voor letsel, materiële of immateriële schade aangebracht door andere bezoekers. Discotheek Mac Queen is derhalve ook niet verantwoordelijk voor diefstal of beschadigingen, al dan niet aangebracht door derden.

 

Parkeren & Parkeerterrein

De toegang tot het parkeerterrein van Discotheek Mac Queen is uitsluitend toegestaan voor de bezoekers daarvan. Het parkeerterrein mag voor geen andere doeleinden gebruikt worden dan waarvoor het is bestemd. Samenscholing of langer in een geparkeerde auto blijven dan nodig, is verboden. Het parkeren van uw voertuig gebeurt op eigen risico. De directie is niet aansprakelijk voor diefstal, vernieling of beschadiging.

 

Toegang

We hanteren een minimum leeftijd van 18 jaar. Met het oog op de leeftijdscontrole, dient u ten allen tijde uw paspoort kunnen voor te leggen. Persoonlijke gegevens blijven in het bezit van Discotheek Mac Queen en zullen nooit doorgegeven worden aan derden.

Passende en deftige kledij is vereist. Niet toegelaten zijn voetbalshirts, trainingspakken, petten en werkkledij.

De toegang zal ontzegd worden aan personen die spanningsvelden of agressiviteit met zich meebrengen. Ongewenste intimiteiten, hinderlijk en/of aanstootgevend gedrag worden niet getolereerd en kunnen leiden tot verwijdering uit de zaak. Bedreiging, mishandeling, intimidatie en andere vormen van agressie zijn streng verboden.

Personen die in het verleden overlast, in welke vorm dan ook, hebben veroorzaakt in of in de omgeving van de discotheek, kunnen de toegang ontzegd worden. Mensen in staat van dronkenschap kunnen derhalve ook geweigerd worden de zaak te betreden.

Het is absoluut niet toegestaan goederen van gelijk welke aard te verhandelen of uit te delen. Ook promotiemateriaal (vb. flyers, affiches) mogen niet uitgedeeld worden aan het cliënteel.

Als veiligheidsvoorzorg is het verplicht om jassen, rugzakken, paraplu’s, valhelmen, … af te geven aan de vestiaire. U krijgt, na betaling, een bewijs van afgifte. Zonder bewijs worden er geen jassen teruggegeven. Indien zaken niet worden afgehaald, zullen deze na maximaal 2 maanden bewaring aan het goede doel geschonken worden.

Het is niet toegestaan om drank en/of etenswaren mee binnen te nemen. Consumpties mogen enkel in de discotheek verbruikt worden. Het is verboden om glazen of flesjes mee naar buiten te nemen.

Ondanks onze voorzorgen en schoonmaak, kan het zijn dat er scherven of stukken glas op de grond liggen ten gevolge van omgevallen glazen. Klanten dienen dan ook ten allen tijde hun schoenen aan te houden. Discotheek Mac Queen kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele ongevallen en kwetsuren die ontstaan door het niet dragen van schoeisel.

 

Wapens

Toegang wordt verboden aan mensen die in het bezit zijn van wapens, pepperspray, messen, … Voorwerpen die als wapen gebruikt kunnen worden, worden in beslag genomen.

 

Drugs

We hanteren een zero-tolerance wat betreft drugsbezit en -gebruik. Personen die in het bezit zijn en/of onder invloed zijn van drugs worden geweigerd. Binnen en buiten de discotheek is drugsgebruik ten strengste verboden.

 

Security

De bewaking wordt uitgevoerd door vergunde bewakingsonderneming Total Security. Total Security is verzekerd tegen lichamelijke of materiële schade veroorzaakt door zijn personeelsleden. Vergunning FOD Binnenlandse Zaken – Directie Private Veiligheid: 0810.655.130

Voor uw en onze veiligheid, zijn onze portiers belast met de controle op het naleven van ons huisreglement. Zij treden op namens de directie en zijn dus bevoegd om u aanwijzingen te geven. Bij wangedrag en/of geweld zal de politie verwittigd worden.

Ook voor uw en onze veiligheid, kan de kleding worden gefouilleerd op wapens en dergelijke. Indien hieraan geen medewerking verleend wordt, kan de toegang tot de discotheek meteen ontzegd worden.

Camera’s waken over ieders veiligheid, zowel binnen als buiten de discotheek, conform de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer.